Bible

- kniha knih - milostný dopis  -  Boží slovo

 

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest." J 1,1.3

Bible je Boží slovo, které na sebe přijalo podobu psaného lidského slova. S Boží mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně. Proto se k nám dostává lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči. Bible je cele Boží i cele lidská. Není pouhým souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem. Je prostředkem dialogu Boha s člověkem.

 

"Svým slovem oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky všechny lidi jako přátele a setkává se s nimi.!"

(Podle Dei Verbum, čl. 2)bible.jpg

"Boží slovo projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte." (Srv. 1Tes 2,13)

Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je v nás samých. Má moc proměnit naše nitro. Toto slovo má dále moc každého z nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho. (Aleš Opatrný)

Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem.

Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života (srv. Jan 6,63-68; 2Kor 3,6).

  Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení,

 které nám dává Písmo, čerpali naději. Řim 15,4

 

Bůh praví: "Spustí-li  se  lijavec  nebo  padá-li  sníh  z  nebe, nevrací se  zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak  tomu  bude  i  s  mým  slovem, které   vychází   z   mých   úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal." (Iz 55,10-11)

Vyzývám všechny k intenzívnějšímu a častějšímu kontaktu s Božím slovem, které v nás působí svou uzdravující a tvořivou mocí! V něm objevujeme tajemství Božího srdce a získáváme světlo, které nám umožňuje orientovat se v různých životních situacích a proměňovat skutečnost, ve které se nacházíme. (Jan Pavel II.)

Mluv, Bože, chci ti naslouchat, chci slyšet tvůj hlas. (srv. Pís 2,14)

bible2.jpg 

"Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha" (Jan Pavel II.).

 sr.jpg

"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." (Jan 1,14)

 

JAK ČÍST BOŽÍ SLOVO
Praktické kroky

Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc (srv. Řím 1,16) , je nutné otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou.

  1. MODLI SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo.

  2. ZTIŠ SE, ČTI A NASLOUCHEJ, "aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob tvé Duše, do tvého života." (podle svatého Bernarda)

  3. PŘEMÝŠLEJ O TOM A KONFRONTUJ TO se svým životem.

  4. MLUV S BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj život.

  5. ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť "budeš-li ho zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe."  

 imagescakemj7n.jpg

 Bible ON-LINE

Vyhledávání v Bibli

Audio nahrávka Nové Bible Kralické

Bible svatá on-line

 

Řekli o Bibli

Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.--Abraham Lincoln

Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.--George Washington

V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.--Isaac Newton

Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní.--Napoleon Bonaparte 

Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.--Ulrych Parzany

 

ODKAZY

Jeruzalémská Bible

České katolické biblické dílo

Česká biblická společnost

Bible pro děti

 ps.jpg

Je to slovo zcela lidské, a přece k nám skrze něj mluví Bůh.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku