Svátost křtu

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ Mt 28, 19 - 20

imagescao9w2v3.jpg

Křest je první, základní svátost. Bůh v ní přijímá člověka za své dítě. Člověk se stává křesťanem. Křtem se včleňuje do církve. Proto se má křest uskutečnit v místní církvi, to znamená ve farnosti, ve které rodina žije a účastní se farního života. Při křtu se člověku odpouštějí hříchy. U dospělých všechny hříchy, u malých dětí dědičný hřích. Člověk ve křtu získává duchovní dary. Jsou to dary víry, naděje a lásky. Křest je vždycky rozhodnutím se pro víru a pro život z víry.

Žadatelé, kteří se chtějí nechat pokřtít nebo, chtějí nechat pokřtít své dítě, přijdou požádat o křest na faru a vyzvednou si dotazník. Podle pokynů ho vyplní a odevzdají zpět.

- O křest žádají rodiče (ne prarodiče). Je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný římskokatolík a zaručil se za křesťanskou výchovu svého dítěte.

Při křtu dítěte se rodiče zavazují k tomu, že dítě vychovají ve víře, a že jej budou vést slovem i příkladem svého života k tomu, aby žilo dle Božího zákona.

  • Ke křtu dítěte si rodiče vybírají kmotra, který má splňovat tyto požadavky:
    musí být pokřtěn, biřmován, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život.
    Má to být někdo, kdo bude oporou dítěti i rodičům jak ve víře, tak v životě.
  • Křest se zpravidla uděluje ve mši svaté, pokud tomu nebrání závažné důvody.

imagesca0z6teo.jpg

Ke křtu budete potřebovat křestní roušku a křestní svíci.

Většina lidí jej přijala v dětském věku z rozhodnutí svých rodičů. Rodiče tak zasvětili dítě Bohu a Církvi. Vzali na sebe povinnost a odpovědnost, že své děti vychovají ve víře a povedou je k Bohu náboženskou výchovou.

Rodiče mají být církevně oddáni, praktikovat život z víry, navštěvovat nedělní bohoslužby, neodmítat svůj svátostný život na území farnosti, do jejíž správy spadají. V této farnosti pak mohou nechat pokřtít své dítě.

krest.jpg

Milé dítě, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka...

Více zde:

Křest

Liturgie křtu

K čemu se zavazuji křtem dítěte

Křest dospělých

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,
jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Kol 2,12

imagescaks3fan.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku