Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.

V KOSTELÍCH NEJSOU RESPIRÁTORY POVINNÉ


Rok 2o22 - 47. týden - 21. - 27. 11.

20.11.
NEDĚLE
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
a
37. světový den mládeže
7:30
Za Vavřína Ševelu u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin,
manželku Anežku u příležitosti jejích nedožitých 95. narozenin
a rodiny Ševelovu, Chludilovu a Blahovu.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

10:30
Za farníky

17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
21.11.
PONDĚLÍ
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17:45
Za zemřelého manžela, maminku, celou zemřelou rodinu a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
+++
22.11.
ÚTERÝ
Sv. Cecílie
7:30
Za rodinu Junošovu a Zemánkovu 
+++
23.11.
STŘEDA
34. týdne v mezidobí
Nezpovídá se
17:45
Na poděkování za všechny milosti a dary kterými nás provázíš.
Prosíme o dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
+++
24.11.
ČTVRTEK
Sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů
 7:30
Úmysl mše svaté zatím volný
+++
25.11.
PÁTEK
Sv. Kateřiny Alexandrijské
17:45
Za Miroslava Trávníka, dvoje rodiče a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++
26.11.
SOBOTA
Sobotní památka Panny Marie
s žehnáním adventních věnců
17:00
Za zemřelé rodiče Jitku a Miroslava Müllerovi, celou zemřelou rodinu a duše v očistci.
Živé rodině vyprošujeme dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
+++
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30
Za farníky

10:30
Za zemřelou Rozínu Kratochvílovu, manžela a syna.
Pro živou rodinu Navrátilovu vyprošujeme Boží požehnání

17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 20. 11. 2022

Dnes v neděli 20.11. slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE a 37. světový den mládeže.
V roce 2023 v létě budou světové dny mládeže v Lisabonu v Portugalsku. Jde o setkání mládeže z celého světa se svatým otcem. Již nyní je možné a dobré se hlásit – více informací na www.svetovednymladeze.cz. Pří zaplacení zálohy do 17. 12. je sleva 1.000 Kč z účastnického poplatku.

+++
Dnes v neděli 20.11. naposled můžete navštívit MISIJNÍ SAMOOBSLUHU a přispět tak na Papežská misijní díla.

+++

V pátek 25.11. po mši svaté promítání filmu na faře, čaj, posezení. Konec asi ve 20 hodin. Ty, kdo by neměli, jak se večer dostat domů, rozvezu autem.

+++

V sobotu 26. listopadu v 17:00 mše svatá s žehnáním adventních věnců. Adventní věnec si můžete k požehnání přinést i na nedělní mše svaté příští týden.

+++

V době energetické krize fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. Vzadu v kostele jsou přihlášky do fondu PULS, Online registrace je možná na: donator.cz.

Na našich webových stranách www.farnostdubnany.cz je vidět aktuální stav fondu PULS za naši farnost: počet donátorů (jednotlivců nebo rodin) je nyní 27, dary donátorů za letošní rok činily aktuálně včera cca 87 tisíc korun a zbývající částka, kterou farnost má za letošní rok přispět do tohoto fondu, činila 10 tisíc korun. Pán Bůh zaplať vám všem, kteří se na podpoře farnosti a diecéze tímto způsobem podílíte.

+++

V předvečer druhé adventní neděle, tj. v sobotu 3. prosince v 17:00 bude v našem kostele adventní benefiční koncert pro Vlaštovku (dobrovolné vstupné bude věnováno pro stacionář Vlaštovka v Hodoníně). Vystoupí Bohuslav Matoušek – housle a Miroslav Sekera – klavír. Srdečně zveme a prosím pozvěte i další.

+++

Zveme srdečně děti, mládež a všechny, kdo by se chtěli přidat do nově vznikající FARNÍ SCHOLY, aby přišli na ZKOUŠKU, která bude VŽDY V NEDĚLI OD 9:30 NA FAŘE.  Těšíme se na vás! Prosíme také o vaše modlitby, ať se tato dobrá myšlenka a dílo podaří.

Také naše JOSEFÍNKY by se rády rozrostly a hledají nové pěvecké dobrovolníky, kteří by rádi sloužili při liturgii svým hlasem. Zájemci hlaste se u paní Marie Spěvákové nebo Evy Fidlerové. Děkujeme

+++

V zákristii je možno zapisovat úmysly mší svatých na listopad až únor.

+++

Je zde také možné zakoupit ještě pár posledních kalendářů na příští rok.

+++

Sbírka na církevní média minulou neděli vynesla 9169 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.


Duchovní přijímání

nejen pro nemocné.
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zj 3,20

2016154709.jpg

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On živý.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat i přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví On, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil:
Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít i tyto modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil/a. Amen
(Kancionál 042)

nebo

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož ve mně světlo této víry
a zapal mé srdce ohněm své lásky,
abych se skrze tebe
klaněl/a Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

MŠE ON-LINE  každodenní přehled katolických bohoslužeb vysílaných online.

jezis_stvrtok.jpg

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku