Bohoslužby

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný…“ Jan 6, 54

bez-nazvu.jpg

Prosíme (dle nařízení vlády) dodržujte následující nařízení:

udržování rozestupů 1,5 metru (s výjimkou členů jedné rodiny),

desinfekce rukou, ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška).

Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu, nebo na požádání na faře.


Rok 2o22 - 3. týden - 17. - 23.1.

16.1. 
2. NEDĚLE
v mezidobí
7:30
Za Viléma Landkamera a celou zemřelou rodinu.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

10:30
Za farníky

17:30
Adorace a modlitba večerních chval
+++
17.1.
PONDĚLÍ
Sv. Antonína opata
17:45
Za dceru Ivanu a celou živou rodinu.
Za duše v očistci a celou zemřelou rodinu.

+++
18.1.
ÚTERÝ
Panny Marie
Matky

jednoty křesťanů
7:30
Úmysl mše svaté ještě volný
+++
19.1.
STŘEDA
2. týden v mezidobí
17:45
Za zemřelého syna, celou zemřelou rodinu a duše v očistci.
Živé rodině dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
+++ 
20.1.
ČTVRTEK
2. týden v mezidobí
7:30
Úmysl mše svaté ještě volný
+++
21.1.
PÁTEK
Sv. Anežky
panny a mučednice
17:45
Úmysl mše svaté ještě volný
+++
22.1.
SOBOTA
sobotní památka Panny Marie
7:30
Úmysl mše svaté ještě volný
+++
23.1.
NEDĚLE
3. v mezidobí
BOŽÍHO SLOVA
Sbírka na Bibli
7:30
Za farníky

10:30
Za Anežku a Josefa Chludilovy, syna Josefa a ženu Martu.
Živé rodině Boží požehnání a ochranu PM

17:30
Adorace a modlitba večerních chval


Příležitostná ohlášení v neděli 16. 1. 2022

Dnes 16. 1. 2022 je poslední MOŽNOST PŘISPĚT do TŘÍKRÁLOVÉ POKLADNIČKY zde v KOSTELE.

qr-tks-hodoni-ch-m.jpg

PŘISPĚT ONLINE bankovním převodem na účet: ČÚ: 66008822/0800, VS:777966400  
nebo pomocí QR kódu můžete do KONCE LEDNA 2022

anebo do KONCE DUBNA přes PLATEBNÍ BRÁNU
na webu www.trikralovasbirka.cz.
+++

Neděle 23.1. je neděle Božího slova, sbírky při mších svatých budou určeny na podporu Českého katolického biblického díla.

+++

Koordinátor synodního procesu SYNODY 2021-2023 pro naši farnost Ing. Jiří Volf st., nás zve k aktivní spolupráci na této celocírkevní iniciativě a snaze Svatého otce Františka o rozvoj církve třetího tisíciletí.

Více se dozvíte a přihlašovat se do synodních skupinek je možné na mailové adrese koordinátora, nebo osobně u něj.

KONTAKT NA KOORDINÁTORA SYNODU V NAŠÍ FARNOSTI:

Email: JiriVolf (at) seznam.cz
Tel.: 602 285 903
Kontakt a více informací najdete také na webových stránkách naší farnosti.

 SYNODA 2021-23
Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

V neděli 17. října 2021, začala v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, jsme vzývali Ducha Svatého a prosili ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. 

Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností.

V NAŠÍ FARNOSTI PŘIJAL TUTO SLUŽBU ING. JIŘÍ VOLF ST. (Pozn. farnosti)

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením.

MY VŠICHNI MÁME SPOLUZODPOVĚDNOST ZA CÍRKEV!

 
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)

Vaši čeští a moravští biskupové

+++

Náš otec biskup Vojtěch nás prosí o modlitby za nového biskupa brněnské diecéze:

Milí bratři a sestry, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit, můžete použít tuto modlitbu:

Váš biskup † Vojtěch

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem

a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Více ZDE

synoda-t.jpg

+++

PRAKTICKÉ INFORMACE JAK SE STÁT DONÁTOREM

Naše farnost se společně s ostatními farnostmi podílí na financování mezd všech kněží diecéze. Proto donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy, energie atd.).

Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro farní aktivity. Věřím, že se řady donátorů v naší farnosti rozrostou. Aktuální informace o počtu donátorů a výši příspěvku naší farnosti najdete na farním webu a na nástěnce v předsíni kostela. Stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u východu kostela. Výše daru a způsob zasílání (převodem, SIPO, přes kontaktní osobu atd.) je na vašem uvážení.

Ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce.

Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou za rok 2021 využít všichni donátoři až 30 % slevu na dani z příjmu formou snížení daňového základu (potvrzení o darech za rok 2021 Vám přijde v lednu 2022 a do 15. úrora 2022 je ho třeba doručit na mzdovou účtárnu). Pokud byste někdo potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, obracejte se na Hanu Fatěnovou.


PRO NEMOCNÉ

Duchovní svaté přijímání

(slova otce biskupa Pavla Konzbula)

„Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Vzhledem k opatřením ohledně nešťastného viru se oživuje starobylá praxe duchovního svatého přijímání. Chci v této souvislosti připomenout pohled sv. Tomáše Akvinského, který říká, že stejně jako může člověk pro svou víru, lásku
a tou­hu dosáhnout milosti křtu ještě před skutečným po­křtěním, stejně tak může křesťan dosáhnout milosti spojení s Kristem a přivtělení ke Kristu, ještě před skutečným přijetím Eucharistie, totiž z touhy Eucharistii přijmout.

 
Modlitba k duchovnímu svatému přijímání – kancionál 042.

+++

Jak slavit bohoslužbu doma?

Doporučujeme článek:

http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

+++

Mše svaté on-line:

portál přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

https://www.mseonline.cz/

 jezis_stvrtok.jpg

„A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ Mt 28,20

 

"Pojďte ke mně všichni..." Mt 11, 28

Vytisknout stránku Vytisknout stránku