Zamyšlení k postní době

Postní doba 2013  

       postni-doba1.jpg     

Víra v lásku vzbuzuje lásku

„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám“. 1 Jan 4, 16

Benedikt XVI.

 


Zamyšlení k době postní 2012 -

- úryvek z Matoušova evangelia 9 Kap, 13 verš: Jděte a učte se, co to je:

„ Milosrdenství chci, a ne oběť“ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

Máte před sebou kříž, který tento text vystihuje symbolicky. Možná, že jste se pozastavili nad tím, co má znázorňovat? Slyšeli jsme: jděte a učte se, co to je ... v závěru verše: nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky - k čemu? K milosrdenství. Slova - Učit se a nepřišel jsem povolat spravedlivé, mají v sobě nosnou myšlenku z proroka Joela: Stálý vztah k Bohu - učit se v sobě zahrnuje vztah, není tam řečeno: Běžte konat, ale učte se - prosím učte se ve škole Boží modlitby a sebeovládání a podpořte to službou druhým vedle vás. Jestliže jsem spravedlivý sám v sobě - tak již nežiji ve vztahu, kterým si vás zamiloval jako hříšníky - prosím buďme pokorní před Pánem, kdy se skloním před jeho spravedlností, která přijímá stejně mně i druhého, nečiní rozdílu jako já mnohdy ve svém srdci. Milosrdenství chci, a ne oběť - ono milosrdenství vychází jen z tohoto intimního vztahu s Pánem ve svátostech a modlitbě. Bez živého vztahu s Bohem můžeš ulítnout k nějaké jenom doktríně, ideologii, ale když budeš ve vztahu, kdy otvíráš své srdce - ujišťuji tě, že jdeš po správné cestě.

postni-doba-2012.jpg

Vysvětlení symbolů na kříži:

Ježíš má dvojí korunu - ta původní byla zamýšlena autorem řezby, odkazovala na skutek lásky Boha k nám v díle vykoupení, ta druhá koruna - je tentýž symbol lásky, který jsem tam dal já, hříšný kněz, ujišťuje mně, že Kristova oběť není něco starého v minulosti, ale týká se i mně pokud to dovolím.

Pruhy látek:

Hnědá látka znázorňuje každého z nás v naší křehkosti, ale zároveň tato křehkost je živnou půdou pro Boží slovo, neboť evangelium zaznívá v srdci hříšníka jako lék, proto jsou tam slova - ale hříšníky.

Bílá látka znázorňuje milosrdenství - lásku - člověk je schopen lásky, proto ji může konat, z toho důvodu se i do bílé látky šplhá ona hnědá látka - znak naši křehkosti. Bílá látka obepíná jenom Kristovy nohy, ne kříž - Bůh chce milosrdenství, ne oběť. Bůh nesouhlasí s hříchem a utrpením, proto je na kříži, ale my už nemáme vidět kříž jen kvůli kříži, ale člověka, který trpí. Milosrdenství není pouze ujištěním, ve kterém se mám snažit pochopit jen zlo a utrpení v životě druhého člověka, ale mám zahrnout samotného člověka, kterého se zlo dotklo v jakékoliv intenzitě - viz kniha Job. Kéž doba postní je zahlédnutím Krista a jeho oběti v tváři našich blízkých.

Poslední pruh je červený - symbol krve, lásky - Tak Bůh miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna, ...Proto jsou tam slova: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé - odkazuje to nejen na naši hříšnost, ale na lásku Boha k nám. Bez Ježíše je všechna lidská snaha jen pouhou snahou o prostor k mlčení nad zlem, ve vztazích, nebo nad zlem ve světě pod nálepkou drog, pornografie, alkoholu, atd. Kristovo mlčení je zároveň vylitím jeho krve a vody, která dává život poušti, která žízní. V nikom jiném není spásy, On může prostoupit tvou křehkost, která je schopná ve své pokoře milovat a odpouštět - neboť se jí dotkl ten, který byl bez hříchu, ale stal se největším hříšníkem kvůli mně.

Hřeby u kříže - ty ti bere Pán z tvých vztahů.

Obrať se a věř evangeliu - toho, který si tě zamiloval.  

Vytisknout stránku Vytisknout stránku