Ministranti

imagesca919n8a.jpg

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Jak by se měl správný ministrant chovat v kostele, ale i mimo něj? Hlavní je, vždy a všude se chovat jako křesťan.

Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Takže kdo ministruje, slouží. Slouží u oltáře, ale i mimo něj, knězi a všem bližním.

Ten, kdo má rád Boha, se často ptá: "Jak ti mám Bože sloužit ve svém životě?"

Je služba ministranta vhodná pro mě?

Ministrant, je chlapec nebo mladý muž, který půjčuje svá ústa, ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do služby.

VIDEA PRO MINISTRANTY

Ministrantský řád:

1. Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky.

2. Ministrant se chová pozorně tiše a zbožně v kostele, ale i přede mší v sakristii, také mimo kostel.

3. Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný.

4. Ministrant chodí čistý a upravený do kostela.

5. Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně a neničí je.

6. Ministrant chodí včas na mši svatou, nejlépe 10 min. před začátkem.

7. Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.

8. Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.

9. Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat.

10. Ministrant pomáhá druhým.

11. Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu.

12. Ministrant plní dané sliby - Bohu i lidem.

K tomu ať nám pomáhá Bůh!

 

imagesca6mofb8.jpg

MODLITBY MINISTRANTA

Přede mší svatou

Pane, otevři má ústa, abych Tě důstojně chválil

a očisť mé srdce ode všech nedokonalostí,

abych Ti uctivě sloužil po celou mši svatou

u Tvého oltáře.

Amen.

 

Po mši svaté

Děkuji Ti, Pane za všechna dobrodiní,

která jsem dostal při mši svaté, u Tvého oltáře.

Skrze Krista našeho Pána.

Amen.

imagesca3y6qtd.jpg

Časopis pro ministranty

 

21-bozi-telo-52.jpg 36-bozi-telo.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku