Základní pravdy křesťanské víry a morálky

 

modlitba.gif

 

Dvě hlavní přikázání křesťanské lásky

 Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Miluj svého bližního jako sám sebe.

 

Božské ctnosti   

Víra       Naděje      Láska    

                 

Základní křesťanské ctnosti

 Moudrost              Spravedlnost            Statečnost             Mírnost  

 

Církevní přikázání 

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní  klid.

Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.

Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.

Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

Přispívat církvi na její potřeby desátkem ze své mzdy. 

 

Desatero Božích přikázání

1. V jednoho Boha věřit budeš.

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3. Pomni, abys den sváteční světil.

    

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti bylo na zemi.

5. Nezabiješ.

6. Nesesmilníš.

7. Nepokradeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví

9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10. Nepožádáš statku bližního svého.

  

Základní pravdy víry

Bůh je jeden.    

Bůh je spravedlivý.

Bůh je ve třech osobách.

Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil a spasil.

Lidská duše je nesmrtelná. 

Boží milost je ke spáse nezbytná.

 

Křesťanské ctnosti 

Pokora

Štědrost

Čistota ( cudnost )

Přejícnost

Střídmost

Mírnost 

Přičinlivost ( pracovitost )

 

Sedm hlavních hříchů 

Pýcha

Lakomství

Závist

Hněv

Smilstvo

Nestřídmost

Lenost

 

Dary Ducha svatého 

Dar moudrosti

Dar rozumu    

Dar rady

Dar síly

Dar umění  

Dar zbožnosti

Dar bázně Boží

 

Plody darů Ducha svatého 

Láska  Radost  Pokoj 

Trpělivost   Shovívavost  Vlídnost   Dobrota  Mírnost 

Věrnost

Tichost  Zdrženlivost

Čistota

 

                         Svátosti církve                          

Křest 

Biřmování 

Eucharistie

Smíření

Nemocných

Manželství

Kněžství

 

Skutky duchovního milosrdenství 

Učit

Radit

Těšit

Posilovat

Odpouštět        

Trpělivě vše snášet

Modlit se za živé i mrtvé 

 

Skutky tělesného milosrdenství 

Dávat najíst tomu, kdo má hlad.

Hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou.

Odívat toho, kdo nemá co na sebe.

Navštěvovat nemocné a vězněné.

Pohřbívat zesnulé.

 

Blahoslavenství

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou  nasyceni.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě vám připisovat všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte v nebi hojnou odměnu, vždyť stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

 

imagesca4o3ovk.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku