SYNODA 2021-23

synoda-obrazek.jpg

Cílem procesu je zapojit všechny pokřtěné katolíky
a skrze naslouchání lidem a Duchu Svatému
vyjádřit názory i podněty k rozvoji církve. 

Mottu: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
(Přípravný dokument, 32)

Co je to synoda?
„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)

Je synodální proces projevem nějaké módní vlny „demokratizace církve“?
Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím křesťanů v jejich diecézích.

Jak bude synodální proces probíhat?
9 - 10. října 2021 - Slavnostní zahájení papežem Františkem v Římě
17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi
• Biskup každé diecéze určí koordinátora, který spolu s týmem bude moderovat celý
synodální proces na úrovni diecéze 
• V každé farnosti bude ustanoven koordinátor synodálních skupinek, které zde vzniknou.
• V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat
o nabídnutých tématech

Jak bude synodální proces realizován?
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.

Jaké konkrétní otázky budou například řešeny?
• Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři...)?
• Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování a směřování života
mého křesťanského společenství?
• Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich společenstvích?
• Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá?
• Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého shromážděného Božího lidu?
• Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo rozhoduje?

A jaký bude praktický dopad celého procesu?
Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslou- chání všem, k rozlišování, k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

synoda1.jpg

 

synoda2.jpg

synoda-obrazek-2.jpgTýká se to nás všech, všichni jsme povoláni...

Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
1 Petrův2,9

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal;
tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
1 Petrův 4,10

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,
tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu
a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás:
Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.
Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně.
Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Mějte porozumění jeden pro druhého.
Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.
Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Nikomu neodplácejte zlým za zlé.
Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji...
Řím 12

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku