Křest dětí ano - ne

imagescay7pcvu.jpg

-v poslední době v naší farnosti horké téma, netýká to ale jen naší farnosti, ale celé naší společnosti. Co vlastně svátost křtu obnáší a co nám dává a co se od nás naopak očekává. Kdo a proč vlastně chce děti pokřtít. Otázek je spousta.

Pokusme se na některé najít odpovědi.

Takže k první otázce

- Co se to vlastně děje, že někteří kněží nevyhoví všem, kdo mají zájem o křest novorozence? 

O odpověď jsem poprosila našeho pana faráře p. Bohumila Urbánka:

V první řadě nejde o libovůli kněze, jestli dítě má, anebo nemá být pokřtěno, i když si dovedu reálně představit, že si lidé všechno co křtu předchází, nebo následuje, vždy spojí s osobou kněze. Spíše bych tuto otázku položil od samého začátku pozitivně - co všechno žít, aby sám kněz měl, jak se píše i v Kodexu katolické církve oprávněnou naději, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství. Co se myslí katolickou výchovou se pokusím odpovědět sám za sebe - Křesťanství ve zjevených pravdách - věří, že Kristus ustanovil církev k posílení naši osobní víry ve společenství s ostatními při slavení svátostí - já mám však někdy pocit a dokonce i sám vidím, jak věřící nechtějí žít viditelně svou víru, vždyť stačí jen nějak věřit a znát jednu z modliteb, ale není to ochuzení naší jedinečnosti víry, že Bůh se chce dotýkat tvého života ve svátostech. Na jednu stranu říkám Bohu - ano, ale nepřijímám to, co On mi nabízí. Otázka tedy zní jednoduše - jsou tedy kněží, kteří nevyhoví na žádost rodičů? - takového kněze já sám neznám, neboť jsem se stal knězem, abych přiváděl druhé k Bohu, a je mou radostí tako sloužit, a ne jim stavět barikády. Takže první část otázky je nepravdivá ve svém základu. Není tedy nedorozumění především u tebe, vás, kteří přicházíte a dáváte knězi nejistotu již svým postojem k Božím věcem a samotnému Bohu, no potom ten kněz ve vaší nevědomosti, raději řekne: křest odkládám, a ne v žádném případě, on nechce pokřtít. Ve většině případu se vše svalí na toho, či onoho kněze, než abych všem lidem a známým dokázal svou víru, kterou nikdo nemůže přece popřít. Pokaždé při přípravě říkám: Vždy dojdete cíle, ale záleží především na vás a není jedno jakou cestou - kéž křest není našim rozdělením, ale sjednocením ve víře. 

krest.png

Další otázky a odpovědi namůžeme najít zde:

Jaký je význam křtu a k čemu se pokřtěním dítěte jako rodič zavazuji?

Chci nechat své dítě pokřtít, ale nejsme pokřtěni?

Jaká je historie křtu novorozeňat?

Uvažujme o svatbě v kostele, zavazujeme se tím ke křtu našich dětí?

Chceme nechat naše dítě pokřtít, ale kněz nechce.

Můžeme požádat o křest našeho dítěte, když nejsme oddáni v kostele?

Křest dítěte, církevně nesezdaných rodičů?

Křest dítěte, nesezdaných rodičů?

Církevní sňatek v těhotenství s nevěřícím partnerem?

Nechci křtiny, partnerka ano.

Křest na přání prarodičů?

Kmotr nekatolík?

Může být člověk vícekrát kmotrem?

Křestní jméno, křestní patron?

Kdy křest? Kolik kmotrů?

Nepokřtěná kmotra?

Křestní kmotr - podmínky?

Patroni a svatí.

Křestní kmotr.

 Co obnáší být něčím kmotrem?

Jak být dobrým kmotrem?

Křest dětí z umělého oplodnění?

Nepřítomnost kmotra u křtu.¨

Křest dítěte v nemocnici.

 

Pokud máte otázky, které zde nezazněly, můžete použít kontaktní formulář.

imagescazb1rfe.jpg

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. (Sk 2,38-39)

 

 Proto křtíme i děti, ačkoli nemají vlastní hříchy, neboť chceme, aby získaly svatost, spravedlnost, přijetí za syny, dědictví, bratrství s Kristem a aby se staly údy jeho těla. (Catecheses ad illuminandos; in: Augustin, Contra Iulianum 1, 6, 21).

imagescat1gjgq.jpg

Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. (Mt 19,14)

 

Křest bez víry, je však pouhá formalita bez obsahu. 

 

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. (Lk 11, 9)

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku