Boží milosrdenství

Je po velikonocích... myslíte,  že Tím to končí?

Tak si to myslel Pilát, Velekněz a plno lidí, kteří Ježíše nenáviděli... ale tím případ Ježíše nekončí...

Pán vpravdě vstal... „ALELUJA“

Po první neděli po Velikonocích slavíme svátek Božího milosrdenství... Milosrdenství Dobrého a Spravedlivého Pána potřebuje každý a Pán nás tak miluje, že nám chce otevřít své velké srdce plné lásky a milosrdenství:

,,Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat. (Dn 699) Tento svátek vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět... (1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování.“ (420)          - tohle mluví za vše.                                                                                                                                                        (Dn: deníček setry Faustýny)

Svátek Božího milosrdenství (první neděle po Velikonocích)- Zde je možno získat odpuštění všech vin a trestů. Pro dosažení milostí spojené s tímto svátkem je doporučeno být v milosti posvěcující (tedy přistoupit ke svátosti smíření), a zbožně přijmout svaté přijímání.

Na každý svátek - slavnost se nějak připravujeme, uklízíme a chystáme, abychom měli vše krásné. Tak bychom měli připravit i své srdce... Jak? Doporučuje se modlitbou... Jednu nám přímo doporučil přes sestru Faustýnu i Pán Ježíš, je to korunka k Božímu milosrdenství.

 obraz_velky.jpg

KORUNKA

K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Na začátku:

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Věřím v Boha...

Na zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství

Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista,

na smír za hříchy naše i celého světa!

Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení  -  buď milosrdný k nám i k celému světu!

Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!

 Novéna k Božímu milosrdenství

Nezapomeňte na svátek Božího milosrdenství, který se koná první neděli po velikonocích (po slavnosti zmrtvýchvstání).

 janpavel-milosrd.jpg

V předvečer slavnosti Božího milosrdenství

se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu 

... Blížila se osmá hodina (v sobotu 2. dubna 2005) a já náhle pocítil potřebu sloužit mši svatou. A tak jsme také učinili spolu s kardinálem Marianem Jaworskim, arcibiskupem Stanisławem Ryłkem a dvěma polskými kněžími. Byla to mše svatá předjímající nedělní slavnost Božího milosrdenství, jež byla papeži tak drahá. Pokračovali jsme v četbě evangelia svatého Jana: „Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: †   Ä‚†šĂ‚Â?Pokoj vám!’“...

jp.jpg

V okamžiku svatého přijímání jsem mu jako viatikum podal do úst pár kapek Ježíšovy nejsvětější krve. Ve 21.37 jsme zjistili, že papež přestal dýchat. A na monitoru jsme viděli, jak jeho velké srdce po několika úderech přestalo bít. Profesor Buzzonetti se nad ním sklonil a s pohledem upřeným na nás zašeptal: „Vrátil se do Otcova domu.” Někdo zastavil ručičky hodin. ...

Z článku: Jak umíral Jan Pavel II.,
aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly

 

1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství

byl ve Vatikánu blahořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).

 

Boží Milosrdenství

Kongregace sester Božího Milosrdenství

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku