Tradice od adventu k Vánocům

TRADICE A SYMBOLY KŘESŤANSKÉHO  ADVENTU  A VÁNOC

advent-v-rodine1.jpg

Adventní věnec - věnec je znamením vítěze. Zde je to pocta pro přicházejícího Krista, vítěze nad hříchem a smrtí. Jednotlivé větve svázané ve věnci dohromady představují jednotlivé věřící spojené dohromady láskou, kruh věnce nemá začátek ani konec, tedy dobře představuje věčnost. Čtyři svíce jsou znamením Krista a Boží přítomnosti. Když se každou adventní neděli zapaluje další svíce, mohutní světlo, aby zazářilo plně při Kristově narození v tomto světě temnoty. Třetí adventní neděle, gaudete (radostná). Radujte se! Pán je blízko! Každý večer se rodina schází u věnce, sdílí, co kdo tento den prožil, poděkujeme Bohu. Součástí adventu jsou Roráty, ranní, jitřní adventní bohoslužby, které se slouží potmě, za minimálního osvětlení ve světle lucerniček s kterými přichází do kostela věřící, především děti.

 

Štědrý den - dává nám znovu prožít to, že Bůh byl tak štědrý k lidem a poslal nám svého Syna, který se stal člověkem a narodil se v Betlémě na počátku našeho letopočtu a přinesl všemu lidstvu záchranu pro věčnost. Jde o to, aby tato záchrana byla přijata. Tuto Boží štědrost symbolicky zažíváme vánočními dárky, které mají skutečně svůj původ u Ježíška, protože bez něj by nebyly.

 

Vánoční strom - připomíná strom v ráji, skrze který lidé poprvé zhřešili a ztratili Boží přízeň. Připomíná ale také strom kříže, na němž byla Kristovou smrtí Boží přízeň pro všechny zase získána. Proto ho zdobíme a můžeme se sv. Augustinem volat:" Šťastný strom, šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký." Na stromku bývají jablka, ořechy, připomínající plody rajského stromu, také hvězdy připomínající betlémskou noc a světla, znamení Krista, o němž řekl sv. Jan: "Světlo přišlo na svět."

 

Vánoční ryba - původně postní jídlo, protože na velké svátky se křesťané vždy připravovali postem. Ryba je také starokřesťanské znamení vyznání víry. Řecký výraz slova ryba – ichtchys - je složen ze začátečních písmen věty: Ježíš Kristus je pravý Boží Syn.

 

Betlém, jesličky - připomínají události Kristova narození názorným způsobem, často zasazeným do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v tomto kraji a v této době se Kristus narodil. První betlém vytvořil svatý František z Assisi. 

 

 

PROŽÍVÁNÍ ŠTĚDRÉHO DNE

Máme možnost přijmout do našich domovů betlémské světlo, bývá ve všech kostelech. Je to živý plamen, který se každé vánoce rozváži po celém světě z věčného světla v betlémské Jeskyni. Toto světlo můžeme uchovat celé vánoční svátky, od něj se zapalují všechna ostatní světla v kostele i doma. Toto světlo také můžeme zanést s modlitbou na hroby zemřelých na hřbitově. Při stmívání by se mělo doma svítit jen skromným světlem, ne hlavním, abychom mohli pro­žít dobu tmy, dobu čekání na Vykupitele ve Starém zákoně a tím víc pak poznat cenu světla. Od setmění začíná Svatá noc. Je třeba zavřít televizi, protože ani sebelepší program nám nemůže nahradit to, co můžeme dnes prožit s Kristem v našem domově. Spíš nás může předbíháním událostí o to nejlepší připravit.

POSVĚCENÍ DOMU

            Otec shromáždí celou rodinu a pronese modlitbu k požehnání domu:

Nebeský Otče,

tys poslal svého Syna na tuto zemi, on ji svou přítomností posvětil a učinil svým domo­vem. Vstoupil do domu Zacheova a tehdy se tomu domu dostalo spásy. Když dnes začínáme slavnost jeho narození, prosíme tě, aby také znovu vstoupil do to­hoto domu a přinesl mu své požehnání: ať v něm přebývá víra, naděje a láska, pokora a dobrota, radost a zdraví, poslušnost Božímu zákonu spojená s chválou a vděčnost Bohu Otci i Synu i Duchu svatému. Obyvatele tohoto domu naplň vším dobrým. Dopřej jim, Bože, hojnost své mi­losti, z úrody země jim dej jejich životní potřeby a pro své milosrdenství vyslyš jejich dob­ré tužby a přání. Pošli své betlémské anděly, aby i v tomto domě zvěstovali pokoj lidem dobré vůle, ať tento dům i jeho obyvatele chrání před každým zlem, ať se zde uskuteční Kristova spá­sa.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Pak vezme otec nádobku se svěcenou vodou a větvičku ke kropení, může vzít i připravené rozžhavené uhlíky na misce a nasypat kadidlo (obojí si předem obstarají v kostele) a procházejí všemi místnostmi domu. Místnost kde bude vánoční stromek, se může vynechat, kde je hospodářství a zahrada, mohou zajít i tam a vše pokropit svěcenou vodou s prosbou, aby pro příchod Kristův všechno bylo duchovně očištěno a připraveno.

           
Při každém kropení se říká: Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm bydlí.

 

MODLITBA PŘED VEČEŘÍ

V místnosti, kde se bude konat štědrovečerní večeře, se postaví na stůl betlémské světlo a zapálí se všechny svíce adventního věnce. Mohou se též vystavit fotografie členů rodiny a přátel, kteří nejsou přítomní (v nemocnici, v zaměstnání, nebo těch, kteří nedávno zemřeli.

 

Společně se může modlit radostný růženec.

1. Desátek - za rodinu

            Pane Ježíši, děkujeme ti, že dnes může být celá naše rodina spolu. Prosíme tě, abys nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naší rodině vždy láska, radost a pokoj. Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné věrnosti a porozumění. Dospělým pomoz dobře plnit poslání, které jsi jim určil, starým a nemocným dej snu, trpělivost a vděčnost svých blízkých. Všem našim příbuzným a přátelům dej zažít svou blízkost a požehnej jim.

 

2. Desátek - za církev

            Pane Ježíši, děkujeme ti dnes také za to, že patříme do tvé církve, se kterou můžeme prožít tento šťastný večer. Pamatuj, prosíme na Svatého Otce a na našeho biskupa, aby tvou církev dobře vedli. Pamatuj také na naše duchovní otce ve farnosti, aby nám byli vždy dobrým příkladem v oddanosti tobě, pomoz nám žít podle slova, které nám hlásají, a dej jim také dostatek potřebných pomocníků pro každé dobré dílo. Probuď, Pane, v naší farnosti nová povolání ke kněžství a k řeholnímu stavu a nedopusť, aby naše farnost někdy zůstala bez pastýře.

 

3. Desátek - za národ                                                       .

            Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš žít v naší krásné zemi. Skládáme ti prosbu za náš národ, abys ho stále zachoval ve své lásce a ochraně, aby s tvou pomocí překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám blaho a bezpečí. Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k odpuštění a smíření a za pokojné časy. Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost, dej Ducha své moudrosti a spravedlnosti. Prosíme také za úrodu příštího roku, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme k životu.

 

4. Desátek - za svět

            Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel do tohoto světa, který nám tvůj Otec svěřil, abychom se podíleli na jeho udržování a rozvoji a mohli ti v něm sloužit. Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes prožívají těžké chvíle války a nepokojů, aby zase našli cestu ke svornosti a míru. Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem, dopřej, aby se setkali s pocho­pením a účinnou pomocí ostatních. Těm, kdo dnes nemají svůj domov a stali se vyhnanci nebo uprchlíky, pomoz, aby se i oni setkali s porozuměním a bratrskou láskou. Ať všichni ti, kdo mají ve světě vliv, ho využijí k dobru všech lidí. Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět přijal.

 

5. Desátek - za zemřelé

            Pane Ježíši, děkujeme ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto světě opus­tili a za naději na shledání s nimi ve věčnosti. Shlédni na zemřelé členy naši rodiny a odměň v nebi všechnu lásku, kterou nám prokazo­vali.

Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří už zemřeli, aby mohli prožívat tento svatý večer už s tebou v nebi.

Shlédni na všechny oběti násilí, nespravedlností a válek a odměň jejich utrpení odplatou božskou.

Shlédni na všechny ty, kteří odešli z tohoto světa s malou vírou a láskou a jsou dosud v očistci, aby dokonale zakusili tvé milosrdenství.

V rodinách, kde jsou malé děti nebo jiné důvody, se mohou desátky zkrátit na méně zdrávasů. Nyní se všichni postaví a modli se modlitbu Anděl Páně. Při slovech "Slovo se stalo tělem" se rozsvítí hlavní světla.

 

   Pak otec čte úryvek z evangelia.

Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 2,1-20)

            V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.                 Když tam byli, naplnil se ji čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda.

            Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás zna­mením:

Naleznete děťátko zavinuté do plenek a položené v jeslích."

            A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení." Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámili" Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Slyšeli jsme slovo Boží.

            Chvála tobě, Kriste.

 

    MODLITBA PŘED JÍDLEM

Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také chléb těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému srdci.      Skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

Po večeři se jde ke stromečku a k Betlému. Je vhodné, aby tuto chvíli oznámil zvonek, protože zvony jsou znamením živého Krista mezi námi.

U stromečku nejprve zpíváme:

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, - z růže kvítek vykvet nám, radujme se; -

            Z života čistého, z rodu královského, ­nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, - ten na svět poslán jest, radujme se;

            Z života…

3. Člověčenství naše, veselme se, - ráčil vzíti na se, - radujeme se, ­

            Z života…

4. Goliáš oloupen, veselme se, - člověk jest vykoupen, radujme se; ­

            Z života…

Pak se teprve věnuje pozornost dárkům. Děti nejprve rozdají dárky ostatním členům rodiny a potom teprve rozbalí svoje.

vanoce.jpg           

Zbytky od večeře můžeme dát zvířatům a pamatujeme také na krmení pro zpěvné ptáky. Večer můžeme ještě vyplnit koledami a společným přečtením vánočního příběhu. Připravujeme se na mši sv. v kostele. Všechno to, co jsme prožili doma, se má nyní dovršit sv. přijímáním. Na to je potřeba být už předem připraven svatou zpovědí v předvánoční době. V každém kostele bude ohlášena mimořádná příležitost ke smíření s Bohem.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku