Úvodní stránka

14. diecézním biskupem brněnským byl jmenován Mons. Pavel Konzbul
novy-brnensky-biskup-pavel-konzbul-02.jpg 


Výzva k modlitbě a postu za mír na Ukrajině love-uk2.jpg

Odpusť nám Pane

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ


Svátost smíření v kostele půl hodiny před každou bohoslužbou mimo středu,
nebo na požádání na faře.

 V KOSTELÍCH NEJSOU RESPIRÁTORY POVINNÉ

BOHOSLUŽBYMODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY

Pod ochranu Tvou se utíkáme...

Náš otec biskup Vojtěch nás prosí o modlitby za nového biskupa brněnské diecéze:

Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme:
veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Je možnost abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin
modlitbou růžence, korunky k Božímu milosrdenství nebo jinou modlitbou.
Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru
k ochraně světa a našich rodin.
Biskup Vojtěch


 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Dej, ať vnímáme Tvou přítomnost v době zkoušky a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


fandime_fondu.png


ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU A PRVNÍ PÁTKYModlitba za farnost

Modlitba za kněze

Modlitba za rodiny

Modlitba za mládež

Modlitba za diecézi

Modlitba za národ - plakátek.

Maria,
Matko Původce života,
Matko všech živých,
pomáhej celému lidstvu,
aby si stále více vážilo velkého daru života.
Žehnej rodinám a učiň z nich svatyně pohostinnosti,
lásky a úcty k životu lidské bytosti.

Sv. Jan Pavel II.

Modlitba za kněžský seminář

9-0.png

ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ
Pod ochranu tvou se utíkáme...

2016-vormselviering-27-638.jpg
Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.


POKUD CHCETE FINANČNĚ PODPOŘIT NAŠI FARNOST, OPRAVY KOSTELA, FARY,
MŮŽETE VYUŽÍT ÚČET FARNOSTI:

Č.Ú. - 240510472/0300

DĚKUJEME všem,
kteří se jakkoliv zasloužili o všechno, co se zatím podařilo opravit na kostele a faře.
Ať už jste přispěli vlastní pomocí, finančně nebo modlitbou.
Vám všem upřímné


Pán Bůh zaplať!

sv-josef1.jpg

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

1 Kor 1, 9

Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš...


Pravidelné bohoslužby

Pondělí - Středa - Pátek

 

17.45

Neděle 7.30 10.30

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny přede mší svatou, kromě středy.
Také na první pátek po mši svaté do 20.30
- v tuto dobu bude vystavena nejsvětější svátost k ADORACI

Pravidelná setkávání

       
I. pondělí v měsíci 18.45 Pastorační rada fara
II. středa 18.45 Setkávání ženy fara
Každý čtvrtek 17.00 Spolčo pro rodiny s dětmi - Želvičky fara
II. pátek v  měsíci 18.45 Katecheze dospělí - o. Pavel fara
I. pátek v měsíci 18.45 Katecheze dospělí - H. Fatěnová fara
I. pátek v měsíci 17.00 Adorace + Modlitba matek kostel
I. pátek v měsíci po mši sv. do 20.30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření kostel
Neděle 17.30 Adorace a modlitba večerních chval kostel

Pravidelné návštěvy nemocných probíhají v naší farnosti první a druhý pátek v měsíci.

První pátek na ulicích

- Komenského - Na Dílech - Vítězství - Hodonínská - Mírová - Nová...

Druhý pátek na ulicích

- Nádražní - Husova - Dům s pečovatelskou službou - Náměstí 15. dubna - Palackého - U Traktory...

Třetí pátek penziony pro seniory.

Město Dubňany je rozděleno ulicí Nádražní a Hodonínskou
- lépe řečeno křižovatkou u pošty
- při nahlášení nemocného vám otec Pavel upřesní, který pátek vašeho blízkého navštíví.


Římskokatolická farnost Dubňany
Komenského 377/61, Dubňany 696 03
IČ 657 444 03 - Číslo účtu 240510472/0300

__________________________________________

Pokud se mnou potřebujete mluvit,

zkuste kdykoliv zazvonit na faře
(téměř jistě mě zastihnete ve středu 9:00 - 11:00 a 16:00 - 16:45)

nebo volejte

731 402 651

P. Pavel Zahradníček

pavel(zavináč)fatym.com

Další případný kontakt: 723559051 - Hana Fatěnová

fahana (zavináč) centrum.cz

Pořad bohoslužeb a další aktuální informace najdete zde:
Bohoslužby

Náboženství


imagescah8m44a.jpg

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí,
jeho láska stačí.

Solo Dios Basta - Sám Bůh stačí.
sv. Terezie z Ávily


CÍRKEV - ČBK                    BOHOSLUŽBY V ČR                    MŠE ON-LINE

TV - MIS Večery chval Mamre                      Pastorační středisko BD           Katechetické centrum BD

Milujte se!                 Papežská misijní dílapastorace.jpgO manželství
Člověk a víraproglas.jpgnoe.jpgvira.jpg katolik.jpg Bethesda - poradna pro rodiny          
CPR - Centrum pro rodinu Hodonín         CENAP - centrum naděje a pomoci     CHARITA HODONÍN      

CÍRKEV ZA OPONOU